สำนักงาน และ โรงแรม

สำนักงาน และ โรงแรม

สำนักงาน ที่อยู่ในอาคารปิด อาจมีการหมุนเวียนอากาศที่ไม่เพีบงพอ ทำให้เกิดความชื้นในอากาศในห้องได้ ความชื้นที่สูงทำให้ไรฝุ่นเจริญเติบโตได้ดี เกิดเป็นไรฝุ่นปริมาณมากอยู่ในห้อง...

Read more
<!--:TH-->ห้องไฟฟ้า<!--:--><!--:en-->Electrical Room<!--:-->

ห้องไฟฟ้าElectrical Room

โดยทั่วไปห้องระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือที่นิยมเรียกว่าห้องไฟฟ้า จะมีอุปกรณ์ลักษณะเป็นตู้ Cabinet วางเรียงกันเป็นแถวขนาดสูง-ต่ำ เล็ก-ใหญ่ตามขนาดอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตู้และการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายนอกห้องไฟฟ้า...

Read more
<!--:TH-->ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์<!--:--><!--:en-->Data Center<!--:-->

ดาต้าเซ็นเตอร์ ศูนย์ข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์Data Center

ในปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอที เครือข่ายไมโครชิพ ให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม ทำให้ระดับความสำคัญของระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไอที เครือข่าย ไมโครชิพ สูงเพิ่มขึ้นมาก หากมีการผิดพลาด หรือหยุดการทำงานกะทันหันขึ้นมา...

Read more
<!--:TH-->คลังผลิตผลเกษตรและเมล็ดพันธุ์<!--:--><!--:en-->Agriculture Warehouse<!--:-->

คลังผลิตผลเกษตรและเมล็ดพันธุ์Agriculture Warehouse

ความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เมล็ดพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตรเสียหายได้ง่าย ทั้งเกิดการลดคุณภาพ เปลี่ยนสภาพหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้มูลค่าของเมล็ดภัณฑ์และผลผลิต ลดลง อย่างมาก...

Read more
<!--:TH-->คลังสินค้า<!--:--><!--:en-->Warehouse<!--:-->

คลังสินค้าWarehouse

คลังสินค้า เป็นสถานที่ที่มีมูลค่าสูง และมีความเสียงสูงที่จะทำให้วัสดุอุปกรณ์หรือสินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าเสียหายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม ใม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความชื้นสูงเกินไป ทำให้เกิด สนิม เชื้อรา ได้ง่าย...

Read more
<!--:TH-->ไลน์ผลิตอาหาร ไลน์ผลิตวัตถุดิบอาหาร<!--:--><!--:en-->Food production<!--:-->

ไลน์ผลิตอาหาร ไลน์ผลิตวัตถุดิบอาหารFood production

  ความชื้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนสภาพของอาหาร ดังจะเห็นได้ว่าเราต้องทำการถนอมอาหาร ด้ววิธีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ เพื่อทำให้อาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงช้าที่สุด...

Read more
<!--:TH-->ไลน์ผลิตและห้องเก็บชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เซมิคอนดัคเตอร์<!--:--><!--:en-->Electronics & Semiconductors<!--:-->

ไลน์ผลิตและห้องเก็บชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ เซมิคอนดัคเตอร์Electronics & Semiconductors

  ไลน์ผลิต Microchip, PCB Assembly, ห้องเก็บชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์และเซมิคอนดัคเตอร์ รวมถึง ห้องเครื่องเสียง ห้องBroadcast ที่ควรมีการควบคุมความชื้น เพราะวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จัดได้ว่าเป็น Moisture Sensitive Devices...

Read more
<!--:TH-->ห้องสมุด และ พิพิธภัณฑ์<!--:--><!--:en-->Library & Museum<!--:-->

ห้องสมุด และ พิพิธภัณฑ์Library & Museum

ห้องสมุด การควบคุมความชื้นของห้องสมุดที่เก็บหนังสือมีค่าเป็นความจำเป็น เพราะระดับความชื้นสูงจะทำให้กระดาษ ของหนังสือเปลี่ยนสภาพเร็ว และอาจมีเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ไม่เพียงแต่อยู่ในเล่มหนังสือ แต่จะปนเปื้อน...

Read more
<!--:TH-->โรงพยาบาล และ สถานที่เกี่ยวกับการแพทย์<!--:--><!--:en-->Hospital & Medical room<!--:-->

โรงพยาบาล และ สถานที่เกี่ยวกับการแพทย์Hospital & Medical room

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ต้องควบคุมมาตรฐานความสะอาดทั้งสถานที่และอากาศ เพื่อ กำจัด ควบคุม ป้องกัน การเติบโตและแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรีย เพื่อคนไข้ และบุคลากรทางการแพทย์จะได้ปลอดภัย...

Read more
<!--:TH-->ห้องผลิตยา และ คลังยา<!--:--><!--:en-->Pharmaceutical<!--:-->

ห้องผลิตยา และ คลังยาPharmaceutical

กว่าจะได้ยาที่มาแจกจ่ายถึงตัวคนไข้นั้น ในกระบวนการผลิตยาประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ อยู่ในห้อง Lab เพื่อทดลองทดสอบ รวบรวมและจัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตอยู่ในรูปผงหรือของเหลว ผสมยา ทำให้แห้ง อัดเป็นเม็ด เคลือบฟิล์ม เคลือบน้ำตาล แพ็คและจัดเก็บ...

Read more
<!--:TH-->ห้องทดสอบ ห้องทดลอง ห้องวิจัย ห้องสอบเทียบ<!--:--><!--:en-->Laboratry<!--:-->

ห้องทดสอบ ห้องทดลอง ห้องวิจัย ห้องสอบเทียบLaboratry

  การควบคุมสภาพแวดล้อมของ ห้องทดสอบ ห้องทดลอง ห้องวิจัย  ห้องสอบเทียบ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเนื่องจากผลการทดลองวิจัยจะถูกต้อง เชื่อถือได้นั้น จะต้องทำการทดลองวิจัยภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ถูกต้อง...

Read more
Phone: 02 984 3527
เลขที่ 34/17 หมู่ 8 ถ.ประชาชื่น ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120